Naar projecten overzicht

Next
up — Fleur de Graaf

fullscreen

Melkmeisje van Vermeer de trots van Oosterhout. De (re)constructie van een stedelijke identiteit door beleving van lokaal erfgoed.

BESCHRIJVING:

De (re)constructie van een stedelijke identiteit door de beleving van lokaal erfgoed

Er is gezocht naar factoren die de culturele binding met een stad beïnvloeden en die ingezet kunnen worden om het proces van plaatsbinding te versterken. De mogelijkheid van de reconstructie van een stedelijke identiteit, door middel van een plausibel, lokaal erfgoedverhaal, stond daarbij centraal. Bij het totstandkomen van stedelijke identiteit speelt de persoonlijke beleving bij het erfgoedverhaal een belangrijke rol. Erfgoed geeft een plaats betekenis en identiteit. Het delen van ervaringen van een belevenis door middel van verhalen zorgt voor het uitdragen van lokaal erfgoed. Wanneer het gaat om het creëren van een ervaring of beleving is edutainment een beproefde vorm. Edutainment omvat educatieve belevingen die zich richten op actief leren, zelfontplooiing en kennisverrijking. De kern van edutainment is de manier waarop het verhaal wordt verteld. Storytelling blijkt een belangrijke methode om een verhaal tot de verbeelding te laten spreken.Experiment heeft uitgewezen dat inwoners van een stad? zich in hogere mate identificeren met een plausibel lokaal-erfgoedverhaal, dan niet-inwoners van een stad. Uitkomsten van het experiment laten zien dat een grotere betrokkenheid bij een verhaal meer groeps-gebaseerde trots creëert voor het eigene van een stad. Een lokaal erfgoedverhaal kan daarmee socialiserend werken op gedrag en identiteit. Verder onderzoek toont aan dat het meest uitgebreide verhaal, opgebouwd volgens de principes van storytelling, als meest waarschijnlijk wordt gewaardeerd. Een krachtige beleving stimuleert meerdere zintuigen en zorgt voor een ervaring van nabijheid, door overbrugging van het heden met het verleden. Echter, authenticiteit van erfgoed bestaat niet, het begrip authenticiteit is een constructie; het is de uitkomst van sociale processen binnen een cultuur. De ervaring van authenticiteit is belangrijker. Wanneer een lokaal erfgoedverhaal door de heersende cultuur breed wordt gedragen, kan een identiteit worden gelegitimeerd, bevestigd en gereconstrueerd. De authentieke ervaring
komt tot stand door sociale processen tussen mensen, objecten en locatie. Erfgoed wordt een baudrillardaans simulacrum: de beleving van oorspronkelijkheid creëert een hyperrealiteit. Authenticiteit kan worden gereproduceerd en de beeldvorming en betekenis gereconstrueerd. Een geconstrueerde stedelijke identiteit kan derhalve worden beschouwd als een "invented tradition". In dit onderzoek ligt de focus op erfgoedbeleving van de inwoners van een stad, omdat zij kernelement zijn in de ontwikkeling van de stedelijke identiteit. Evenwel met de juiste inzet van educatieve beleving voor toeristen en recreanten kan cultuureducatie ook in de economische dynamiek van een gemeente een rol spelen. Uiteindelijk zal verder onderzoek moeten aantonen of de inbedding van de cultuur in de identiteit van een stad wordt uitgedragen als zijnde het imago van de stad.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.