Naar projecten overzicht

Next
up — Anne de Graef

fullscreen

‘Muziek in de klas is een deuntje dat blijft hangen in je hoofd’

BESCHRIJVING:

Een onderzoek naar muziekeducatie in het primair onderwijs nu en in de toekomst.

Onlangs heeft het kabinet opnieuw geld beschikbaar gesteld voor goed muziekonderwijs. De deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten is een belangrijk doel van de huidige subsidieregelingen zoals DOOR! en de impulsregeling. Maar hoe werken deze subsidieregelingen in de praktijk? Is het doel de deskundigheid van de groepsleerkracht bevorderen wel de juiste keuze?

Tijdens dit onderzoek is geprobeerd om een antwoord te vinden op de centrale vraag: Hoe wordt de huidige invulling van het muziekonderwijs die mogelijk gemaakt wordt door subsidieregelingen binnen het regulier basisonderwijs in Midden-Limburg door de vakleerkrachten muziek en groepsleerkrachten ervaren, en hoe zien zij deze invulling in de toekomst?

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek met een gemengde methode in de vorm van een casestudy. De respondenten zijn vakleerkrachten muziek en groepsleerkrachten die lesgeven in het primair onderwijs. Allereerst is onderzocht naar wat er in de literatuur te vinden is over het belang van muziek en de kennis en vaardigheden die een leerkracht nodig heeft om goed muziekonderwijs te verzorgen. Daarna is het onderzoek uitgesplitst in twee thema’s: De huidige situatie en de toekomst.

Over het algemeen worden muzieklessen enthousiast ontvangen. Echter blijven groepsleerkrachten aangeven dat ze ondanks de coaching, muziekles geven spannend of moeilijk vinden. De invulling van het muziekonderwijs in de toekomst is zorgwekkend, geven de respondenten aan. Ze zijn bang dat muziekonderwijs weer langzaam naar de achtergrond zal verdwijnen en geven aan dat de doelen van het muziekonderwijs te globaal zijn geformuleerd of niet haalbaar zijn in de praktijk.

Het feit dat de resultaten van dit onderzoek in grote lijnen terugkomen in meerdere onderzoeken van een tijd geleden maar daarnaast nog steeds terugkomen na de invoering van subsidieregelingen, is zorgwekkend. Als we blijven inzetten op de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten brengt dat namelijk een risico met zich mee. Er is voortdurende bijscholing nodig om te voorkomen dat na een aantal jaar de expertise weer uit de school verdwenen is. Dat wil zeggen dat we in een vicieuze cirkel belanden waarbij er altijd weer geld nodig is om dit traject voort te zetten. Het zou daarom interessant zijn om landelijk te onderzoeken of de doelstellingen van de subsidieregelingen al of niet aangepast moeten worden.

‘That’s one of the great things about music, you can sing a song to as many people as you like, and they’ll sing along with many different reasons’ - Anne de Graef

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.