Naar projecten overzicht

Next
up — Leo Adriaanse

fullscreen

Van Zenden naar Ontvangen – publieksparticipatie in regionale cultuurhistorische musea

BESCHRIJVING:

Onderzoek naar publieksparticipatie in musea - Bezoekers worden er steeds meer gebruiker - Van kenniscentrum naar ontmoetingsplaats.

Musea hebben hun autoriteit altijd ontleend aan hun kennis van kunst, geschiedenis, natuurhistorie, wetenschap & techniek en volkenkunde. In de loop der jaren wisten steeds meer bezoekers de weg naar het museum te vinden om de aangeboden kennis op te doen.

Maar blijft die kennis van voldoende betekenis voor het museumpubliek? Behouden de collecties voldoende aantrekkingskracht? Is de toekomst van musea hiermee verzekerd?

Sinds in 2010 het boek ‘The Participatory Museum’ van Nina Simon verscheen, wordt in de museumwereld veel gesproken over haar methodiek van publieksparticipatie. De bezoeker wordt meer gebruiker. Ook in Nederland voelen veel musea de urgentie van een andere aanpak. Publiek krijgt aandeel in het museum. Van kenniscentrum naar ontmoetingsplaats.

In opdracht van de Vereniging van Zeeuwse Musea en in het kader van de Masterstudie Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten verrichtte Leo Adriaanse hier onderzoek naar. De onderzoeksvraag luidde: Op welke wijze kunnen Zeeuwse musea in de jaren 2017-2022 hun publiek laten participeren? En aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan?

Er is studie verricht naar welke opvattingen er internationaal zijn over publieksparticipatie in musea. Er wordt ingegaan op Simon’s Me-to-We-model en het Our Museum-programma dat de Paul Hamlyn Foundation liet ontwikkelen, evenals op de pleidooien van Graham Black voor het Museum van de 21ste eeuw en van Arnoud Odding voor het Disruptieve Museum. Ook worden vijf recente publieksparticipatieprojecten in Nederlandse musea beschreven.

In de maanden september tot december 2016 is onderzoek verricht in vijf Zeeuwse musea: het Zeeuws Museum (Middelburg), Watersnoodmuseum (Ouwerkerk), Historisch Museum De Bevelanden (Goes), Zeeuws maritiem muZEEum (Vlissingen) en Stadhuismuseum Zierikzee. De vijf directeuren werden geïnterviewd en 150 van hun bezoekers geënquêteerd.

Op basis van het literatuuronderzoek en de uitkomsten van het onderzoek in de vijf Zeeuwse musea wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Er wordt afgesloten met vijf aanbevelingen voor publieksparticipatie richting de Vereniging van Zeeuwse Musea, die echter ook van toepassing kunnen zijn op andere regionale cultuurhistorische musea in Nederland.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.